Bệnh viện ĐK Quang Bình logo

Văn Bản Bệnh viện

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
66 28/07/2022 66 BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
2 16/07/2019 2 BẢNG DỰ TRÙ TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1 05/06/2019 1 MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
1 22/05/2019 1 MẪU BẢNG DỰ TRÙ THUỐC, VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ
30 26/12/2018 30 THÔNG BÁO LỊCH DỰ HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM 2019